درباره ما

درباره ما

فالویو فعالیت خود را در زمینه ی شبکه های اینترنتی با یک تیم کوچک در سال ۹۹ با هدف کمک به کسب و کار ها و ایجاد اشتغال آغاز کرد و توانست در مدت کوتاه رضایت مشتریان زیادی را به دست بیاورد. تیم ما برای دیدن رشد کسب و کار ها ذوق دارد و برای رشد مشتری هر کمکی که در توان تیم فالویو باشد انجام خواهند داد و در صورت تمایل مشاوره ی رایگان به مردم خواهند داد.