۱۰۰۰ بازدید

تومان 60,000

قیمت:

توضیحات

  • تا پایان سفارش پست جدید ایجاد نکنید و هیچ تغییری در کانال بعد از سفارش انجام ندهید.
  • این سرویس برای پست های فورواردی و موزیک انجام می شود.
  • بازدید از ۵۰ پست آخر کانال می باشد.
  • آیدی کانال را در قسمت زیر وارد کنید.